Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady
ZŠ a MŠ Nové Hrady

Kontakty

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady, příspěvková organizace

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  19.  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.:         Spisový znak      Skartační znak

                    A.1.                       A10

Vypracoval:

Mgr. Petr Čermák, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Petr Čermák, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

31. 8. 2018

Směrnice nabývá platnosti dne:

1. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2018

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1 Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice (dále jen řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou, 
- je závazný pro všechny zaměstnance organizace,
- ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice nejpozději do 15 dnů,
- směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

2 Organizace dohledu

 1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. (Pojem školní jídelna se používá jako ne zcela správné označení pro místnost, kde se konzumuje strava. Je nutné odlišit jej od pojmu školní jídelna používaný pro celý komplex pro přípravu stravy – kuchyni, sklady, přípravnu jídel – pro který se obyčejně používá označení školní kuchyně. Právní předpisy používají pojem stravovací zařízení.)
 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.30 h do 13.00 h.
 3. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledu odpovídá dozorům na chodbách.
 4. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 5. Dohlížející pracovníci zejména:
 1. sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství), sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu;
 2. sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.;
 3. zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby v 11.30 h;
 4. sledují dodržování jídelníčku;
 5. sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů;
 6. regulují osvětlení a větrání;
 7. sledují odevzdávání nádobí strávníky;
 8. poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení a zavírá místnost jídelny.
 9. Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice zařízení školního stravování, včetně úklidu stolů a podlahy znečištěných jídlem během provozu.
 10. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na týden dopředu.
 11. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo je upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.

3 Kontrola činnosti pracovníků stravovacího zařízení

Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména:

 1. zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
 2. zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,
 3. průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
 4. udržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv,
 5. pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou,
 6. nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště.

4 Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci

 1. Práva dětí a žáků
 • Žáci ZŠ mají právo na kvalitní a vyváženou stravu.
 • Žáci ZŠ mají právo na ochranu před sociálně patologickými jevy, diskriminací, nepřátelství a fyzické i psychické násilí.
 • Žáci ZŠ mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Žáci ZŠ mají právo na zdravé životní prostředí ve školní jídelně.

     b. Povinnosti dětí a žáků

 • Žáci ZŠ mají povinnost dodržovat vnitřní řád školní jídelny a kuchyně.
 • Žáci ZŠ se ve školní jídelně chovají v souladu se společenskými pravidly - nestrkají do spolužáků a nepředbíhají, chovají se klidně a zbytečně nehlučí.
 • Žáci ZŠ obědvají výhradně u stolu, po skončení oběda odnesou použité nádobí na určené místo pro špinavé nádobí, do jídelny vstupují bez svrchního oděvu, pokrývky hlavy a školní tašky.
 • Žáci ZŠ jsou povinni se řídit pokyny přítomných pedagogů a zaměstnanců školní jídelny.
 • Žáci ZŠ se nesmí dopouštět rasismu a šikanování.
 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců
 • Zákonný zástupce má právo se informovat na provoz jídelny.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte.
 • Zákonný zástupce má povinnost včas uhradit stravné v určeném termínu.
 1. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a žáky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
 • Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti, jsou důvěrné.
 • Žáci ZŠ přicházejí do jídelny po ukončení výchovně vzdělávací činnosti společně s pedagogem, který zajišťuje dozor.

5 Ochrana majetku školy

 1. Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování, jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.
 2. Pedagogové vedou strávníky k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců je chránit a nepoškozovat majetek školy.

6 Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí ŠJ.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:21/2016 ze dne 20.6.2016.  Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2018
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

 

V Nových Hradech dne 31. 8. 2018

 

Mgr. Petr Čermák, ředitel školy

                                                                                                                               

Rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

Aktuální počasí

dnes, neděle 29. 5. 2022
déšť 14 °C 3 °C
pondělí 30. 5. slabý déšť 16/4 °C
úterý 31. 5. slabý déšť 18/6 °C
středa 1. 6. déšť 17/11 °C

Svátek

Svátek má Maxmilián

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:54

Slunce zapadá:20:51